Aktivity
facebooktwittertwitter

Pohled části českých podnikatelů a odborné veřejnosti

 

Analytický materiál se zabývá výsledky šetření mezi českými podnikateli a částí odborné veřejnosti v digitální oblasti na téma: prioritní oblasti v digitální agendě EU z pohledu ČR. Cílem tohoto šetření bylo zjistit priority, na které by se podle nich měla Česká republika soustředit v rámci vyjednávání s novou Evropskou komisí.

Celý materiál ke stažení zde

Na základě získaných dat a s využitím popsané metody vyplynulo deset prioritních oblastí,které by ČR měla v rámci digitální agendy EU z pohledu českých podnikatelů, jejich zájmových sdružení a části odborné veřejnosti prosazovat:

kybernetická bezpečnost,
digitální gramotnost, 
daňová problematika,
hospodářská soutěž,
chytrá regulace,
legislativa,
digitální infrastruktura, 
technologie a inovace,
digitalizace veřejné správy v přeshraničním kontextu
a financování z fondů EU
.

Pokrok v rámci těchto deseti prioritních oblastí však nelze zajistit pouze vyjednáváním ČR na unijní úrovni, ale je podmíněn také dostatečným domácím úsilím státu a samospráv. V tomto smyslu je třeba zmínit zejména potřebu efektivnějšího financování rozvoje digitální infrastruktury, dosažení průměru EU v oblasti e-Governmentu či odbourání nadměrné administrativní zátěže při získávání finančních prostředků z fondů EU, jež se zdá být vyšší v případě českých operačních programů než u programů komunitárních. Snížení a digitalizace administrativy, spolu s vhodnými finančními nástroji umožňujícími mezinárodní spolupráci (v konsorciích), by pak představovaly preferovanou podporu technologických i produktových inovací firem. ČR by z pohledu dotazovaných aktérů měla na unijní úrovni prosazovat společnou reakci na vnější kybernetické útoky a jejich řešení, a to i v kontextu posilování digitální gramotnosti, kdy EU může v oblasti vzdělávání a odborné přípravy vydávat příslušná doporučení, ačkoliv zde nedisponuje výlučnou či sdílenou pravomocí. Tuto oblast lze navíc podpořit adekvátní alokací prostředků z rozpočtu EU.

Pin It